૯ કરોડના ખર્ચે નવા ૧૫૦ મિનિ  ટીપર ખરીદાશે

31

બજેટમાં સોલિડ વેસ્ટ શાખા માટે માતબર જોગવાઈ કરાતા આભાર માનતા સેનીટેશન ચેરમેન

સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા દ્વારા શહેરમાંથી ઉત્પન્ન થતાં ઘનક્ચરાના વૈજ્ઞાનિક ઢબે નિકાલ માટેની સુદ્વઢ વ્યવસ્થા જેવી કે, મીની ટીપર મારફત ૧૦૦ % ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેકશન, બે મોર્ડનાઇઝડ રીફયુઝડ ટ્રાન્સફર સ્ટેશન, બે મટીરીયલ્સ રીકવરી ફેસીલિટી સેન્ટર(MRF), ૫-TPD ના ત્રણ કમ્પોસ્ટ/બાયોમીથેનેશન પ્લાન્ટ તથા સેનેટરી લેન્ડફીલ સાઇટ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે. ભારત સરકાર દ્વારા યોજવામાં આવેલા સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ-૨૦૨૦ માં બીજા તબક્કાના અંતે જાહેર કરેલ પરિણામોમાં રાજકોટ શહેરને સમગ્ર દેશમાં દ્વિતીય સ્થાન મળેલ છે. આગામી વર્ષે રાજકોટને નંબર વન શહેર બનાવવા તથા મોખરાનું સ્થાન જાળવી રાખવા માટે તથા સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખાની કામગીરી વધુ સઘન બનાવવાના હેતુથી આગામી ૨૦૨૦-૨૧ ના બજેટમાં નીચે મુજબના મહત્વના પ્રોજેકટસની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ આવી છે. રૂા.૯૦૦ લાખ ના ખર્ચે વધારાના ૧૫૦ નંગ મીની ટીપર વાહનોની ખરીદી કરાશે. રૂા.૮૫૦ લાખ ના ખર્ચે કોઠારીયા ખાતે નવુ મોર્ડનાઇઝડ ગાર્બેજ ટ્રાન્સખફર સ્ટે.શન બનાવવાનું સીવીલ કામ, રૂા.૮૦૨ લાખના ખર્ચે કોઠારીયા ખાતે નવુ મોર્ડનાઇઝડ ગાર્બેજ ટ્રાન્સાફર સ્ટેસશનમાં વાહનો તથા મશીનરી ખરીદી તથા ઇન્સ્ટોલેશનનું મીકેનીકલ કામ, રૂા.૨૭૦ લાખ ના ખર્ચે શહેરમાં જુદા જુદા ૨(બે) સ્થળોએ ડીસેન્ટ્રટલાઇઝડ વેટ વેસ્ટવ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ બનાવવા નું કામ, રૂા.૨૭૦ લાખ ના ખર્ચે નાકરાવાડી લેન્ડનફીલ સાઇટ ખાતે નવી ૧૦૦ એકર જમીનમાં કમ્પાઉન્ડ વોલ તથા ગ્રીન બેલ્ટવ ડેવલપમેન્ટડનું કામ, રૂા.૧૦૦ લાખના ખર્ચે ડેડ અનીમલ ઇન્સીટનરેશન બનાવવાનું  કામ કરવામાં આવશે. સ્વચ્છ ભારત મિશનને ધ્યાનમાં રાખી રાજકોટ શહેર સ્વચ્છતામાં મોખરાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે તે માટે આમહત્વના પ્રોજેકટસ આગામી બજેટ વર્ષ-૨૦૨૦-૨૦૨૧માં મંજુર કરવા માટે સેનીટેશન ચેરમેન અશ્વિનભાઇ ભોરણીયા દ્વારા સ્થાયી સમિતીના ચેરેમેન ઉદયભાઇ કાનગડ તથા સ્થાયી સમિતિના સભ્યેનો આભાર વ્યકત કર્યો હતા.

Loading...