હાપા યાર્ડમાં મગફળીની ધૂમ આવક

જામનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં ૫૨૭૬મણ નવી મગફળીની આવક થઇ છે. ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ થઇ નથી ત્યાં હરાજીમાં સારા ભાવ મળતા મગફળીનૂં ધૂમ વેંચાણ શરૂ થયું છે. ૬૫૦ ખેડૂત આવતા જુદી-જુદી જણસની ૨૮૩૪૧ મણ આવક થઇ હતી. યાર્ડમાં નવી મગફળીની આવકનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે. યાર્ડમાં જીણી અને જાડી મગફળી મળી કુલ ૫૨૭૬ મણની આવક થઇ હતી. હરાજીમાં ૨૦ કીલો મગફળીના ખેડૂતોને રૂ.૭૦૭થી ૯૫૪ઉપજયા હતાં. તદઉપરાંત ધઉંની ૪૧૩૨, અડદની ૪૬૪૮, ચોળીની ૫૬, ચણાની ૨૯૩૨, અરેંડાની ૩૨૯૭, તલની ૨૦૫૫, રાયડાની ૪૪, લસણની ૨૨૫૬, કપાસની ૧૩૫૬, જીરૂની ૧૧૨૫મણ આવક થઇ હતી. યાર્ડમાં ૬૫૦ ખેડૂત આવતા જુદી-જુદી જણસોની ૨૮૩૪૧ મણની આવક થઇ હતી. ૯૫૧ ખેડૂત આવતા ૩૩૯૬૬ મણ આવક થઇ હતી.

Loading...