એક લેખક તરીકે આપણા વડાપ્રાધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી ….

Narendra Modi
Narendra Modi

આપણાંમાના બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે આપણાં લોકપ્રિય વડાપ્રધાન લાંબા સમયથી લેખક રહ્યા છે અને તેઓએ વિવિધ મુદ્દાઑ પર કવિતા તેમજ બુક્સ લખી છે.

1.એડોબ  ઓફ લવ

૨.સામાજિક સમરસાતા૩.નયનમ ઈદમ ધન્યમ

4.એક્ઝામ વોરીયર્સ5.અ જર્ની6.સોશિયલ હાર્મની
7.નયન હે ધન્ય રે!
8.ધ ગ્રેટ હિમાલયા કલાઈમ્બ

Loading...