ગીર સોમના જિલ્લામાં ૭૩૩૦૪ થી વધુ લોકોએ આરોગ્ય સેતુ એપ ડાઉનલોડ કરી

કોરોના વાઇરસ કોવિડ-૧૯ થી બચવા ભારત સરકારે આરોગ્ય સેતુ નામની એપ શરૂ કરી છે.

આરોગ્ય સેતુ એપમાં કોરોના સબંધિ તમામ માહિતી આંગળીના ટેરવે મળશે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે, રાજ્યના લોકો આરોગ્ય સેતુ એપ પોતાના મોબાઇલમાં ડાઉનલોડ કરીને કોરોનાને આપો પડકાર, આરોગ્ય સેતુ એપનો લઇ સહકાર. ગીર સોમના જિલ્લામાં ૭૩૩૦૪ થી વધુ લોકોએ આરોગ્ય સેતુ એપ ડાઉનલોડ કરી છે. આ એપના માધ્યમી કોરોના સંક્રમણના દર્દી નજીકમાં આવતાની સો જ જાણ ાય છે.

આ સંદર્ભે ગીર-સોમના જિલ્લા તંત્ર દ્રારા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે, વધુને વધુ લોકો આરોગ્ય સેતુ એપ ડાઉનલોડ કરી સ્વયંને સુરક્ષિત બનાવે.

Loading...