આજનો દિવસ… પતિ, પિતા, પ્રેમી, દોસ્તના કિરદારને નિભાવી જાણતા પુરુષને નામ.. આંતરરાષ્ટ્રીય પુરુષ દિવસ

લોકો આજે સ્ત્રી સન્માનમાં વ્યસ્ત છે લોકોને સ્ત્રીઓના બધા જ સારા કર્યો દેખાય આજે સમાજમાં બધે જ સ્ત્રીઓની વાહ વાહ થાય છે. લોકો આજે સ્ત્રીસન્માન પાછળ પુરુષો દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્યોની કોઈ નોંધ લેતું નથી . આ બાબત ભેદભાવની નથી વાત છે મહત્વની છે અને બન્નેનું મહત્વ સરખું હોય તો જ સમાજ વિકસિત થાય.

મહિલાઓ માટે 8 માર્ચ ‘આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની’ ઉજવણી કરવામાં આવે છે તો પુરુષો માટે પણ ઉજવણી થવી જોઈએ કારણ કે પુરુષ પણ સમાજમાં સમકક્ષ સ્થાન ધરાવે છે.આથી પુરુષો માટે પણ ‘ આંતરરાષ્ટ્રીય પુરુષ દિવસ’ 19 નવેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે.આંતરરાષ્ટ્રીય રાષ્ટ્રીય પુરૂષ અને મહિલા દિવસને’ લિંગ કેન્દ્રિત’ ઇવેન્ટ માનવામાં આવે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય પુરુષ દિવસના છ સ્તંભ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે જેમાં રાષ્ટ્ર , સમાજ,સમુદાય , કુટુંબ ,લગ્ન ,બાળસંભાળ આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પુરુષ દિવસ 44 દેશોમાં મનાવવામાં આવે છે . આ દિવસમાં પુરુષોને પોતાના સ્વાસ્થ્ય અને પોતાની માનસિક અવસ્થા વિશે જાગૃત કરવામાં આવે છે

આથી આંતરરાષ્ટ્રીય પુરુષ દિવસમાં પુરુષોને પોતાના સ્વાસ્થય પ્રત્યે ઉજાગર કરવામાં આવે છે કારણકે જો તેઓ સ્વસ્થ હશે તો પરિવારને સ્વસ્થ રાખવામાં પણ મદદરૂપ થઇ શકશે . પુરુષને પરિવારનો આધાર સ્તંભ માનવામાં આવે છે. તે નાની ઉંમરમાં જો પરિવારની જવાબદારી ઉપાડી શકે તો તે પોતાના પરિવાર અને પત્ની માટે બધું જ કરી શકે છે.તેની ભૂમિકા તેના પરિવારમાં ખૂબ મહત્વની છે. તે વાતોની જાણ કરાવવા માટે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે જેથી તેઓ પોતાની જાત પ્રત્યે પ્રેમ કરે .

આ દિવસની ઉજવણી આપણે એમ કરી શકીએ કે આપણા પરિવારમાં રહેતા તમામ પુરુષોનો આભાર માનીએ કે તમે અમારા પરિવાર માટે આટલી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરો છો .પોતાના સપના મારીને પરિવારના સપના પુરા કરે તેને પિતા કહેવામાં આવે છે. તેથી આ આંતરરાષ્ટ્રીય પુરુષ દિવસે આપણાં પરિવારના મુખ્ય વ્યક્તિની સાર સંભાળ રાખીશું. લિંગ સંબધો સુધારવા અને લિંગ સમાનતા પ્રોત્સાહન આંતરરાષ્ટ્રીય પુરૂષ દિવસનો મુખ્ય હેતુ છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય પુરુષ દિવસના છ સ્તંભ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે જેમાં રાષ્ટ્ર , સમાજ,સમુદાય , કુટુંબ ,લગ્ન ,બાળસંભાળ આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પુરુષ દિવસ 44 દેશોમાં મનાવવામાં આવે છે . આ દિવસમાં પુરુષોને પોતાના સ્વાસ્થ્ય અને પોતાની માનસિક અવસ્થા વિશે જાગૃત કરવામાં આવે છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે આપણો અડધો સમાજ પુરુષો પર નભે છે.પુરુષોને ઘણી બધી જવાબદારીઓનો ભાર ઉપડવો પડે છે. થોડાક પુરુષોના લીધે આપણે બધા જ પુરુષોને ખરાબ ગણી શકીયે નહિ.પુરુષો ઉપર આખા ઘરનો કારભાર હોય છે તેથી તેઓ પોતાની સ્વાસ્થ્યની સારસંભાળ રાખી શકતા નથી અને તેઓ શારીરિક દ્રષ્ટિએ નબળા બનતા જાય છે.જો પુરુષનું સ્વસ્થ બગડશે તો પરિવારને સ્થિત ખરાબ થઈ જશે.એક પુત્ર ,પતિ અને પિતાના રૂપમાં સ
શોભે છે પરંતુ આ બધા જ કિરદાર નિભાવવામાં તે પોતાના સ્વાસ્થ્ય પર ઘ્યાન આપી શકતો નથી.જો પુરુષનો સ્વસ્થ બગડશે તો પરિવારની સ્થિતિ પણ બગડી જાશે. મહિલાઓને બધી જ તરફ થી ખૂબ માન મળે છે તેટલુ માન પુરુષોને આપવામાં આવતું નથી.

આથી આંતરરાષ્ટ્રીય પુરુષ દિવસમાં પુરુષોને પોતાના સ્વાસ્થય પ્રત્યે ઉજાગર કરવામાં આવે છે કારણકે જો તેઓ સ્વસ્થ હશે તો પરિવારને સ્વસ્થ રાખવામાં પણ મદદરૂપ થઇ શકશે . પુરુષને પરિવારનો આધાર સ્તંભ માનવામાં આવે છે. તે નાની ઉંમરમાં જો પરિવારની જવાબદારી ઉપાડી શકે તો તે પોતાના પરિવાર અને પત્ની માટે બધું જ કરી શકે છે.તેની ભૂમિકા તેના પરિવારમાં ખૂબ મહત્વની છે. તે વાતોની જાણ કરાવવા માટે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે જેથી તેઓ પોતાની જાત પ્રત્યે પ્રેમ કરે .

આ દિવસની ઉજવણી આપણે એમ કરી શકીએ કે આપણા પરિવારમાં રહેતા તમામ પુરુષોનો આભાર માનીએ કે તમે અમારા પરિવાર માટે આટલી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરો છો .પોતાના સપના મારીને પરિવારના સપના પુરા કરે તેને પિતા કહેવામાં આવે છે. તેથી આ આંતરરાષ્ટ્રીય પુરુષ દિવસે આપણાં પરિવારના મુખ્ય વ્યક્તિની સાર સંભાળ રાખીશું. લિંગ સંબધો સુધારવા અને લિંગ સમાનતા પ્રોત્સાહન આંતરરાષ્ટ્રીય પુરૂષ દિવસનો મુખ્ય હેતુ છે.

Loading...