આજે રજા છે, હું કામ નહી કરૂ…

41
today-is-a-holiday,-i-will-not-work
today-is-a-holiday,-i-will-not-work

સ્માર્ટ સીટીના ભાગરૂપે કોર્પોરેશને ડસ્ટબીન મૂકી છે પણ આજુબાજુના દુકાનદારોને આ ડસ્ટબીનનો કચરો નડતર રૂપ હોય તેણે જ ઉંધી વાળી દીધી નથી ને….?

Loading...