શિક્ષક જીવનનો આધારસ્તંભ

175
The-pillar-of-life-a-teacher
The-pillar-of-life-a-teacher

બાળપણમાં બને મા-બાપ સમાન,એવા આ શિક્ષક

યુવાનીમાં બને જે પાકા મિત્ર ,એવા આ શિક્ષક

ઘડપણમાં બને જે સહારો, એવા આ શિક્ષક

સપનાઓને સાકર કરાવતા શીખવે, એવા આ શિક્ષક

ગુણ કરતાં મૂલ્યોને સાચવતા શીખવે, એવા આ શિક્ષક

અજાણતા સંબંધો જોડી દે, એવા આ શિક્ષક

ન ગમતું તરત ગમાડી  દે, એવા આ શિક્ષક

ખુશીનું મૂલ્ય કરતાં સમજાવે, એવા આ શિક્ષક

ઠોકર વાગતા ઊભા થઈ ચાલતા સમજાવે, એવા આ શિક્ષક

એકલતાનો સહારો બની જાય, એવા આ શિક્ષક

જીવનના રાહને અનોખી રીતે દર્શાવે, એવા આ શિક્ષક

માનવને માનવતા સાથે સરખાવી દે, એવા આ શિક્ષક.

 

Loading...