આઈપીએલ ૨૦૧૯નું કાઉન્ટ-ડાઉન શરૂ: લીગ રાઉન્ડનો કાર્યક્રમ જાહેર

606

તારીખ

મેચ

સ્થળ

સમય

૨૩-૩-૨૦૧૯ ચેન્નઈ સામે બેંગ્લોર ચેન્નઈ ૮:૦૦
૨૪-૩-૨૦૧૯ કોલકત્તા સામે હૈદરાબાદ કોલકત્તા ૪:૦૦
૨૪-૩-૨૦૧૯ મુંબઈ સામે દિલ્હી મુંબઈ ૮:૦૦
૨૫-૩-૨૦૧૯ રાજસ્થાન સામે પંજાબ જયપુર ૮:૦૦
૨૭-૩-૨૦૧૯ કોલકત્તા સામે પંજાબ કોલકત્તા ૮:૦૦
૨૮-૩-૨૦૧૯ બેંગ્લોર સામે મુંબઈ બેંગ્લોર ૮:૦૦
૨૯-૩-૨૦૧૯ હૈદરાબાદ સામે રાજસ્થાન હૈદરાબાદ ૮:૦૦
૩૦-૩-૨૦૧૯ પંજાબ સામે મુંબઈ મોહાલી ૪:૦૦
૩૦-૩-૨૦૧૯ દિલ્હી સામે કોલકત્તા દિલ્હી ૮:૦૦
૩૧-૩-૨૦૧૯ હૈદરાબાદ સામે બેંગ્લોર હૈદરાબાદ ૪:૦૦
૩૧-૩-૨૦૧૯ ચેન્નઈ સામે રાજસ્થાન ચેન્નઈ ૮:૦૦
૧-૪-૨૦૧૯ પંજાબ સામે દિલ્હી મોહાલી ૮:૦૦
૨-૪-૨૦૧૯ રાજસ્થાન સામે બેંગ્લોર જયપુર ૮:૦૦
૩-૪-૨૦૧૯ મુંબઈ સામે ચેન્નઈ મુંબઈ ૮:૦૦
૪-૪-૨૦૧૯ દિલ્હી સામે હૈદરાબાદ દિલ્હી ૮:૦૦
૫-૪-૨૦૧૯ બેંગ્લોર સામે કોલકત્તા બેંગ્લોર ૮:૦૦
૬-૪-૨૦૧૯ ચેન્નઈ સામે પંજાબ ચેન્નઈ ૪:૦૦
૬-૪-૨૦૧૯ હૈદરાબાદ સામે મુંબઈ હૈદરાબાદ ૮:૦૦
૭-૪-૨૦૧૯ બેંગ્લોર સામે દિલ્હી બેંગ્લોર ૪:૦૦
૭-૪-૨૦૧૯ રાજસ્થાન સામે કોલકત્તા જયપુર ૮:૦૦
૮-૪-૨૦૧૯ પંજાબ સામે હૈદરાબાદ મોહાલી ૮:૦૦
૯-૪-૨૦૧૯ ચેન્નઈ સામે કોલકત્તા ચેન્નઈ ૮:૦૦
૧૦-૪-૨૦૧૯ મુંબઈ સામે પંજાબ મુંબઈ ૮:૦૦
૧૧-૪-૨૦૧૯ રાજસ્થાન સામે ચેન્નઈ જયપુર ૮:૦૦
૧૨-૪-૨૦૧૯ કોલકત્તા સામે દિલ્હી કોલકત્તા ૮:૦૦
૧૩-૪-૨૦૧૮ મુંબઈ સામે રાજસ્થાન મુંબઈ ૪:૦૦
૧૩-૪-૨૦૧૯ પંજાબ સામે બેંગ્લોર મોહાલી ૮:૦૦
૧૪-૪-૨૦૧૯ કોલકત્તા સામે ચેન્નઈ કોલકત્તા ૪:૦૦
૧૪-૪-૨૦૧૯ હૈદરાબાદ સામે દિલ્હી હૈદરાબાદ ૮:૦૦
૧૫-૪-૨૦૧૯ મુંબઈ સામે બેંગ્લોર મુંબઈ ૮:૦૦
૧૬-૪-૨૦૧૯ પંજાબ સામે રાજસ્થાન મોહાલી ૮:૦૦
૧૭-૪-૨૦૧૯ હૈદરાબાદ સામે ચેન્નઈ હૈદરાબાદ ૮:૦૦
૧૮-૪-૨૦૧૯ દિલ્હી સામે મુંબઈ દિલ્હી ૮:૦૦
૧૯-૪-૨૦૧૯ કોલકત્તા સામે બેંગ્લોર કોલકત્તા ૮:૦૦
૧૯-૪-૨૦૧૯ કોલકત્તા સામે બેંગ્લોર કોલકત્તા ૮:૦૦
૨૦-૪-૨૦૧૯ રાજસ્થાન સામે મુંબઈ જયપુર ૪:૦૦
૨૦-૪-૨૦૧૯ દિલ્હી સામે પંજાબ દિલ્હી ૮:૦૦
૨૧-૪-૨૦૧૯ હૈદરાબાદ સામે કોલકત્તા હૈદરાબાદ ૪:૦૦
૨૧-૪-૨૦૧૯ બેંગ્લોર સામે ચેન્નઈ બેંગ્લોર ૮:૦૦

 

૨૨-૪-૨૦૧૯ રાજસ્થાન સામે દિલ્હી જયપુર ૮:૦૦
૨૩-૪-૨૦૧૯ ચેન્નઈ સામે હૈદરાબાદ ચેન્નઈ ૮:૦૦
૨૪-૪-૨૦૧૯ બેંગ્લોર સામે પંજાબ બેંગ્લોર ૮:૦૦
૨૫-૪-૨૦૧૯ કોલકત્તા સામે રાજસ્થાન કોલકત્તા ૮:૦૦
૨૬-૪-૨૦૧૯ ચેન્નઈ સામે મુંબઈ ચેન્નઈ ૮:૦૦
૨૭-૪-૨૦૧૯ રાજસ્થાન સામે હૈદરાબાદ જયપુર ૮:૦૦
૨૮-૪-૨૦૧૯ દિલ્હી સામે બેંગ્લોર દિલ્હી ૪:૦૦
૨૮-૪-૨૦૧૯ કોલકત્તા સામે મુંબઈ કોલકત્તા ૮:૦૦
૨૯-૪-૨૦૧૯ હૈદરાબાદ સામે પંજાબ હૈદરાબાદ ૮:૦૦
૩૦-૪-૨૦૧૯ બેંગ્લોર સામે રાજસ્થાન બેંગ્લોર ૮:૦૦
૧-૫-૨૦૧૯ ચેન્નઈ સામે દિલ્હી ચેન્નઈ ૮:૦૦

 

૨-૫-૨૦૧૯ મુંબઈ સામે હૈદરાબાદ મુંબઈ ૮:૦૦
૩-૫-૨૦૧૯ પંજાબ સામે કોલકત્તા મોહાલી ૮:૦૦
૪-૫-૨૦૧૯ દિલ્હી સામે રાજસ્થાન દિલ્હી ૪:૦૦
૪-૫-૨૦૧૯ બેંગ્લોર સામે હૈદરાબાદ બેંગ્લોર ૮:૦૦
૫-૫-૨૦૧૯ પંજાબ સામે ચેન્નઈ મોહાલી ૪:૦૦
૫-૫-૨૦૧૯ મુંબઈ સામે કોલકત્તા મુંબઈ ૮:૦૦
Loading...