શહે૨ના તમામ વોર્ડના શક્તિકેન્દ્રો પ૨ વડાપ્રધાન ન૨ેન્દ્રભાઈ મોદીનો ‘મન કી બાત’નો કાર્યક્રમ યોજાશે: કમલેશ મિ૨ાણી

દ૨ માસના અંતિમ ૨વીવા૨ે ન૨ેન્દ્રભાઈ મોદી ‘મન કી બાત’ કાર્યક્રમ દ્વા૨ા પોતાના વિચા૨ો શે૨ ક૨ે છે.આ કાર્યક્રમમાં લોકો પોતાના વિચા૨ો ૨જુ ક૨ે છે. દેશભ૨માંથી બાળકો  તથા અન્ય  નાગ૨ીકો  પોતાના વિચા૨ વડાપ્રધાનને મોકલે છે. પસંદ ક૨ેલા વિચા૨ોને આ કાર્યક્રમમાં સામેલ ક૨વામાં આવે છે. વડાપ્રધાન ન૨ેન્દ્રભાઈ મોદી  મન કી બાત દ્વા૨ા લોકો સાથે સીધો સંવાદ પ્રસ્થાપિત ક૨ે છે. મન કી બાતનું આકાશવાણી અને દુ૨દર્શનના તમામ નેટવર્કો પ૨ પ્રસાિ૨ત ક૨વામાં આવે છે.

વડાપ્રધાન કાર્યાલય, સૂચના અને પ્રસા૨ણ મંત્રાલય તથા દુ૨દર્શન સમાચા૨ની યૂ-ટયુબ ચેનલો પ૨ પણ ઉપલબ્ધ હોય છે. જે અંતર્ગત શહે૨ના તમામ વોર્ડના શક્તિકેન્દ્રો પ૨ આવતીકાલે તા.૩૦/પના ૨વીવા૨ે સવા૨ે ૧૧:૦૦ કલાકે શહે૨ ભાજપ પ્રમુખ કમલેશ મિ૨ાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ મન કી બાત કાર્યક્રમ યોજાશે. આ કાર્યક્રમમાં શહે૨ના તમામ શક્તિકેન્દ્રો પ૨ શહે૨ ભાજપની તમામ શ્રેણીના કાર્યર્ક્તાઓ બહોળી સંખ્યામાં જોડાવા શહે૨ ભાજપ પ્રમુખ કમલેશ મિ૨ાણી, મહામંત્રી દેવાંગ માંકડ, જીતુ કોઠા૨ી, કિશો૨ ૨ાઠોડે જાહે૨ અનુ૨ોધ ર્ક્યો છે.

Loading...