રંગીલા રાજકોટીયનની ‘સલામતિ’ ને ‘સલામ’

પોલીસ સ્મૃતિ દિવસ

સલામતીને નવાજતા મુખ્યમંત્રી

મનોજ અગ્રવાલ પોલીસ કમિશનર, રાજકોટ

‘ક્ષેત્રપાલ’નું ‘રખોપું’

સુરક્ષા માટે જરૂર પડ્યે શસ્ત્ર પણ ઉઠાવવા માટે તંત્ર સજ્જ!

‘વડા’ની સંવેદનશીલતા

કુદરત સામે ટક્કર ઝીલી સેવા, સુરક્ષાનો પર્યાય ‘સલામતી’

સુરક્ષાનેબાળકોની “સલામી”

દંડને બદલે સમજનું વ્હાલ