હળવદ તાલુકાના આઉટ સોર્સના કર્મચારીઓએ જવાબદાર એજન્સી સામે બંડ પોકાર્યુ

આઉટ સોર્સના કર્મચારીઓએ મામલતદારને આવેદન પત્ર આપી પૂરતો પગાર આપવાની માંગ કરી

સરકારી કાર્યોમાં કોન્ટ્રાકટ બેઝ પર કાર્યરત કર્મચારી કે જે આઉટ સોર્સના છે. તેને ઓછા પગાર મૂદે જવાબદાર એજન્સી સામે બંડપોકાર્યુ તમામ કર્મચારી દ્વારા મામલતદારને આવેદન પત્ર અપાયું.

હળવદ તાલુકાના આઉટસોર્સના કર્મચારીઓને જવાબદાર એજન્સી ખૂબ ઓછો.પગાર ચૂકવીને શોષણ કરતી હોવાની ફરિયાદ ઉઠી છે.આથી આઉટસોર્સના કર્મચારીઓએ ઓછા વેતન મુદ્દે એજન્સી સામે બંડ પોકારી આ મુદ્દે મામલતદારને આવેદનપત્ર આપી પૂરતો પગાર આપવાની માંગ કરી છે.

હળવદ તાલુકામાં ફરજ બજાવતા આઉટસોર્સના કર્મચારીઓએ આજે હળવદના મામલતદારને આવેદનપત્ર આપીને જણાવ્યું હતું કે ,હળવદ તાલુકાના આઉટસોર્સના કર્મચારીઓને એજન્સી તરફથી પગાર ચૂકવવામાં આવે છે.

પણ એજન્સી તરફથી ખૂબ જ ઓછો પગાર ચૂકવાય છે.જેમાં એજન્સી આઉટસોર્સના કર્મચારીઓને રૂ.૮૫૦૪ નો.પગાર ચૂકવે છે.આ પગાર આજના મોંઘવારીના કાળમાં કોઈ કાળે પોસાય તેમ નથી.સરકારની ગાઈડ લાઈન પ્રમાણે પૂરતો પગાર મળતો ન હોવાથી આ કર્મચારીઓને ઘરનું ગુજરાન ચાલવવામાં આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે.તેથી આઉટસોર્સના કર્મચારીઓને પૂરતો પગાર મળી રહે તેવી કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.

Loading...