માં દુર્ગાના નવ સ્વરૂપો

673
Navratri-Maa-Durga

પહેલું નોરતું  – શૈલપુત્રી

બીજું નોરતું – બ્રહ્મચારિણી

ત્રીજું નોરતું ચન્દ્રઘંટા

ચોથું નોરતું – કૂષ્માંડા

પાંચમું નોરતું – સ્કન્દમાતા

છઠ્ઠુ નોરતું – કાત્યાયની

સાતમું નોરતું – કાલરાત્રિ

આઠમું નોરતું – મહાગૌરી

નવમું નોરતું – સિદ્ધિદાત્રી

Loading...