એક વાર રક્તદાન કરવાથી સ્વાસ્થ્યને થઈ શકે અનેક લાભ

એક વાર કરવામાં આવેલું રક્તદાન તે અનેક જીવને તારી શકે છે. ત્યારે આજે વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો...

Flicker

Current Affairs