કાલે “મધર્સ ડે” પર મમ્મીને આભારની અભિવ્યક્તિ કઈ રીતથી થઈ શકે ?

મમ્મી એટલે કે પ્રેમ,કરુણા વાત્સલ્યનું એક શ્રેષ્ટ વ્યક્તિત્વ ધરાવતી વ્યક્તિ.ગમે તે વ્યક્તિ કે પોતાની મમ્મી માટે ગમે તેટલું કરે તે શૂન્ય સમાન છે. મમ્મીને...

Flicker

Current Affairs