મમ્મી આજે મારે તમને કઈક કહેવું છે..

સમય જતાં ક્યારેય ખબર ના પડી કે હું નાનાથી મોટો કેયારે થઈ ગયો? ત્યારે આજે આ ખાસ દિવસે જેને મધર્સ ડે કહેવાય છે જેમાં...

Flicker

Current Affairs