સેલવાસમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધનપેન્શન યોજનાનો પ્રારંભ

પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન અસંગઠીત શ્રમયોગીઓ માટે પેન્શન યોજનાનો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા અમદાવાદથી શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમના જીવંત પ્રસારણ નિહાળવા માટેનું આયોજન...

Flicker

Current Affairs