પ્રગતિએ એક આરંભ

125
A -beginning-to-progress
A -beginning-to-progress

જીવન સાથે જ્યારે જોડાય પ્રગતિ,

તો થાય જીવનનો એક નવો આરંભ,

જે અપાવે જીવનને એક નવી દિશા,

જે સમજાવે જીવનમાં વિચારોની મહત્વતા,

જે કરાવે ઓળખ પોતાના આવડતની,

એવો આ આરંભ  પ્રગતિનો.

ક્યારેક વિચારોથી જોડાય જાય,

ક્યારેક મનમાં જાગૃતિ અપાવી જાય,

ક્યારેક સપનાઓને રંગાવી જાય,

ક્યારેક બોલ્યા વગર ઘણું કહી જાય,

એવો આ આરંભ  પ્રગતિનો.

જાણતા-અજાણતા બની,

જાય જીવનનો સાથી,

સફળતા-નિસફળતા કરી,

જાય જીવનમાં નક્કી,

અપાવે- સમજાવે જે,

ધ્યેયને અનોખી રીતે,

આવે- જાય જે,

જીવનમાં દરેકની સંગાથે,

એવી આ પ્રગતિએ એક આરંભ.

લઈ જાય જૂની યાદોને,

લઈ આવે નવી આશાઓને,

એવી આ પ્રગતિએ એક આરંભ.

ક્યાક જોડાય સંબંધો સાથે,

ક્યાક શોધાય વિચારો સાથે,

એવો આ આરંભ  પ્રગતિનો.

મનને માનવે જે,

માણસને સમજાવે તે,

એવો આ આરંભ  પ્રગતિનો.

સફર હોય નિસફળતાથી,

પ્રયાસ હોય સફળતા સુધી,

એવો આ આરંભ  પ્રગતિનો.

કવિ : દેવ એસ. મહેતા

Loading...